การตรวจประเมินสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

การตรวจประเมินหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 18, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในด้านเภสัชศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขกับ Peking University of Health Science Centre, Peking University
June 18, 2019

การตรวจประเมินสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

S__24141872

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม)

Recent post