มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในด้านเภสัชศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขกับ Peking University of Health Science Centre, Peking University

การตรวจประเมินสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 18, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Reprogramming the Reactivity of Iron in Cancer Cells” พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Université PSL ประเทศฝรั่งเศส
June 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในด้านเภสัชศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขกับ Peking University of Health Science Centre, Peking University

S__24158314

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบ Prof. Ning Zhang, Vice President, Peking University of Health Science Centre, Peking University โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมเจรจาความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจัยและการจัดประชุมนานาชาติร่วมกันและการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ในด้านเภสัชศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว คณบดีและผู้แทนจาก School of Public Health และ School of Pharmaceutical Sciences ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย ในช่วงบ่าย คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปเยี่ยมชม the Tong Ren Tang Chinese Medicine Factory, Peking University เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการโรงงานผลิตยาและการจัดการด้านสมุนไพรภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งชาติปักกิ่ง

Recent post