มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดทำ “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2566”

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”
June 12, 2019
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International
June 13, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดทำ “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2566”

ka5

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ฉบับ พ.ศ.2563-2566” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมบริหารและผู้เข้าอบรมร่วมระดมความคิดเห็นตามพันธกิจ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และด้านบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post