มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม “Belt and Road International Medical Alliance (BRIMEA)” ณ China Medical University (CMU) เมือง Shenyang สาธารณรัฐประชาชนจีน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเกียรติ “งานเดิน – วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019”
June 16, 2019
ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ เข้าร่วมประชุมการเสวนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
June 17, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม “Belt and Road International Medical Alliance (BRIMEA)” ณ China Medical University (CMU) เมือง Shenyang สาธารณรัฐประชาชนจีน

1560663542271-1024x768

วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม The First Council Board ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิดลสมาชิกจัดตั้ง “Belt and Road International Medical Alliance (BRIMEA)” ณ China Medical University (CMU) เมือง Shenyang สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปัจจุบัน BRIMEA มีสมาชิกทั้งหมด 54 มหาวิทยาลัยในประเทศจีนและ 16 ประเทศทั่วโลก

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมและร่วมบรรยายใน The 3rd International Forum on Medical Education ภายใต้หัวข้อ “ Education for Health Professionals in Thailand “ จากนั้น ได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษา อบรม วิจัยด้าน Medical Education และเยี่ยมชมห้องฝึกหัตถการด้วยเทคโนโลยี AR และ VR ในการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี Prof. Wen Deliang, President, China Medical Univetsity ได้ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มความร่วมมือภายใต้ BRIMEA กับมหาวิทยาลัย Tongii และ มหาวิทยาลัย Hainan และจะขยายความร่วมมือไปยังส่วนอื่นๆต่อไปในอนาคต

 

Recent post