การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศใน “โครงการ Mahidol University ASEAN+3 Mobility Program 2019”
June 10, 2019
การตรวจประเมินสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 11, 2019

การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

001

วันที่ 4 มิถุนายน 2562  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ โอวศิริกุล คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ จากนั้น คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)

Recent post