สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดปัจฉิมนิเทศ “ลาครู….ลามหิดล”

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run”
June 5, 2019
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมรับฟังผลการรับรองคุณภาพ AACSB Peer Review Team
June 5, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดปัจฉิมนิเทศ “ลาครู….ลามหิดล”

2

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงานปัจฉิมนิเทศ “ลาครู….ลามหิดล” ซึ่งมีนักศึกษาในโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการเข้าร่วมงาน คือ โครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา – วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ” โครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา – วัฒนธรรมไทย เน้นการแปลไทย – จีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ” และโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา – วันธรรมไทย เพื่อเสริมศักยภาพ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทนนักศึกษาที่จบหลักสูตร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา – วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ” เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ มหาวิทยาลัยยูนนาน ,มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน,มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน,มหาวิทยาลัยโตเกียวการศึกษาต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานหมินจู๋ โดยเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จัดให้กับนักศึกษาชาวจีนและญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยเป็นวิชาเอก จำนวน 65 คน เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 10 เดือน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนและได้รับคัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  มีการศึกษาทั้งในชั้นเรียน นอกห้องเรียนด้วยการเสริมทักษะให้โอกาสเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ และได้มีโอกาสให้นักศึกษาไปฝึกงานตามหน่วยงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน ได้แก่ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กรุงเทพมหานคร,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม,กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 กาญจนบุรี,โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล จังหวัดนครปฐม,ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยี่สาร ในเครือบริษัท CPF จังหวัดสมุทรสงคราม,ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล,งานบริการวิชาการ งานสื่อสารองค์กร และห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง ถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอด 10 เดือน ออกไปใช้ในสถานการณ์จริงและทำให้มีโอกาสเรียนรู้ ปรับตัวให้เข้าองค์กรต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

Recent post