มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 7

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ 14th Asia Pacific Alliance for Health Leaders (APAHL) Forum 2019 หัวข้อ “Synergizing Leaders for Driving the SDGs Success”
June 27, 2019
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Herb ID)
June 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 7

001

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผู้ตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จำนวนที่เพียงพอพร้อมประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน การให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร สามารถสะท้อนผลการประเมินให้แก่หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมบรรยายหัวข้อ “ทบทวนเกณฑ์และพื้นฐานการตรวจประเมิน” และหัวข้อ “Apply the PDCA approach in quality assessment” จากนั้นเป็นกิจกรรมบรรยายและ Workshop ในหัวข้อ “Conduct a desktop assessment”, “Conduct a site assessment including stakeholders interview, site tour and documentation review” โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก (AUN-QA Expert & Assessor) และทีมวิทยากรให้ข้อเสนอและและคำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

Recent post