คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวะมุ่งมั่นสร้างเยาวชนด้วยองค์ความรู้สู่สภาเด็ก”

คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุม วิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “การศึกษาในยุคดิจิทัล: ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
June 10, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศใน “โครงการ Mahidol University ASEAN+3 Mobility Program 2019”
June 10, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวะมุ่งมั่นสร้างเยาวชนด้วยองค์ความรู้สู่สภาเด็ก”

962019_190610_0046

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวะมุ่งมั่นสร้างเยาวชนด้วยองค์ความรู้สู่สภาเด็ก” เพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกปฎิบัติการการจำลองเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน การพัฒนาระบบองค์กรและบุคลากรให้มีทักษะและองค์ความรู้ ทางวิชาการทันสมัย พัฒนาขีดสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนากฎหมายด้านสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายโชติ สายยืนยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวที่มาของโครงการ และ นายชินกฤต วัฒนกูล ผู้อำรวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ กล่าวประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 เรื่อง โดยมี นายปัณณธร แก้วเขียว ครูโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ เป็นวิทยากร ดังนี้

1) มารู้จักสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
2) ประโยชน์จากการตั้งสภาเด็ก
3) สภาเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน และชุมชน ทำให้เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับเด็ก และเยาวชนได้อย่างยั่งยืน

Recent post