มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand Lab ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ณ Innogineer คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562
June 23, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล “วิศวะ จิตอาสา สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา”
June 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand Lab ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ณ Innogineer คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

01

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการจัดตั้ง United Nations Technology Innovation Lab (UNTIL) Thailand lab ร่วมกับ Mr. Maurizio Maria Gazzola, Chief of Strategic Solutions, Office Information and Communication Technology (OICT), Vienna International Centre, United Nations โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารจาก UNTIL ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ UNTIL Thailand Lab จะเป็นหน่วยงานความร่วมมือที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) ผ่านการสร้างเครือข่ายนานาชาติระหว่างองค์การสหประชาชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้จะดำเนินการภายใต้ thematic areas ที่สำคัญคือ smart cities, financial inclusion, AI/IoT และ Secular Economy โดยผ่านการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทั้งทางด้านการฝึกงาน โครงการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม เครือข่ายทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระหว่างภาคอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และองค์การสหประชาชาติ อนึ่ง UNTIL Labs ได้มีการก่อตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ ในประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น ฟินแลนด์ อินเดีย อียิปต์ และมาเลเซีย และประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ 5 ในการก่อตั้งศูนย์ดังกล่าว โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดตั้ง ณ ตึก Innogineer

Recent post