มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program”
June 21, 2019
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562
June 23, 2019

การประชุมปฏิบัติการ Preparation for AUN-QA Assessment 2020: Workshop 2

C70C6574-0EE3-44E0-B989-A1811E0A4F81

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2563 (Preparation for AUN-QA Assessment 2020) Workshop 2 โดยรูปแบบของกิจกรรม เป็นการให้ผู้แทนจากหลักสูตรต่างๆ นำเสนอการเขียน Executive Summary และจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรหลังจากที่ได้ร่วม workshop ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก และทีมวิทยากร ร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม จากนั้นเป็นกิจกรรม workshop “การพัฒนา/ ปรับปรุง SAR” ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post