คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและนำเสนอโครงการของนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 (MU-Quality Management Program (MU-QMP))
June 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย “Innovation & Entrepreneurial Education”
June 25, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ)

Public health01

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ , ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก ภายในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post