โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “เจาะลึกผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

การตรวจประเมินคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 11, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลหารือแนวทางการสร้างหลักสูตรแพทย์แห่งอนาคต
June 11, 2019

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “เจาะลึกผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

develop02

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดและกล่าวปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “เจาะลึกผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมีวิทยากร คุณสุทิศา จั่นมุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post