การตรวจประเมินสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 11, 2019
การตรวจประเมินคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 11, 2019

การตรวจประเมินสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

01

วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน  ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมีนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน)

Recent post