มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี ครั้งที่ 3 (YMID)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
June 7, 2019
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
June 7, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี ครั้งที่ 3 (YMID)

YMID3

วันที่ 6 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) ครั้งที่ 3 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยได้รับเกียรติจาก  นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานการประชุมฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ผู้อำนวยการจากสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในย่านโยธี ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา องค์การเภสัชกรรม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเพื่อนำเสนอโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีต่อประชุมคณะรัฐมนตรี บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ แผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในย่าน YMID แนวทางความร่วมมือเรื่อง Multicenter clinical trial รวมถึงการสร้างและติดตามความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาให้ YMID เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ที่สามารถช่วยลดอุปสรรคและข้อจำกัดในการพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ สภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานต่อไป

Recent post