ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดทำ “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2566”
June 12, 2019
การตรวจประเมินสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 13, 2019

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International

1

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จุฑามณี  สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นประธานต้อนรับ Dr. Yuan-Ji (Eric) Day และ Dr. Kasumasu Sasaki จาก Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมระบบมาตรฐาน AAALAC ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองมาตรฐานสากล Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International ทุกพันธกิจระบบมุ่งเน้นคุณภาพ และสวัสดิภาพของทั้งสัตว์ทดลอง และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการยืนยันว่ามีการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ และตามมาตรฐานในระดับสูง (Symbolized Quality) ทำให้มีผลการทดลองของผู้ใช้สัตว์มีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ (Promote Scientific Validation) แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างสูงต่อจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ (Accountability) มีระบบการจัดการเพื่อการทบทวนกระบวนการเลี้ยงและการใช้สัตว์ที่เหมาะสม (Confidential Peer Review) ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปตามกำหนด เพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานของ AAALAC ทุกๆ 3 ปี อีกด้วย

Recent post