ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong สาธารณรัฐประชาชนจีน

ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดพิธีปิดการอบรม “โครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.
June 20, 2019
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัย – ผลงานนวัตกรรมนักศึกษา ตอบโจทย์การก้าวเป็นผู้นำด้านการวิจัยระดับประเทศยกระดับ ผลักดันสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
June 20, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong สาธารณรัฐประชาชนจีน

china3

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ เดินทางเยือน Shanghai Jiao Tong University โดยมีผู้บริหารได้แก่ Prof. Mingling Qiu, Vice Dean, School of Pharmacy พร้อมด้วย Dr. Rong Huang, Party Secretary และ Prof. Yong Cai, Vice Dean, School of Public Health เข้าร่วมการเจรจาเพื่อแสวงหาความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและวิจัย การจัดการประชุมนานาชาติร่วมกัน และการฝึกอบรมร่วมในด้านเภสัชศาสตร์ ในส่วนของความร่วมมือด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขศาสตร์ มีการเจรจาความร่วมมือด้านการทำวิจัยร่วม โดยเฉพาะในด้านโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร การทำเหมืองข้อมูล (data-mining) และการทำวิจัยด้านข้อมูลจากโรงพยาบาลของทั้งสองสถาบัน การทำการสอนร่วม (joint teaching) เป็นต้น

Recent post