มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Standard for Data Integration)

การตรวจประเมินสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 11, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาการพัฒนาเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้าง ยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด
June 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Standard for Data Integration)

S__9863176

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Standard for Data Integration)  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Standard for Data Integration)  พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสำหรับส่วนงานและมหาวิทยาลัย  วางแผนงานและกำหนดกิจกรรมของส่วนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน  สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองต่างๆ และคาดการณ์ในอนาคต สำหรับการบริหารและตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Recent post