คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาการพัฒนาเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้าง ยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Standard for Data Integration)
June 11, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ประจำปี 2562
June 12, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาการพัฒนาเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้าง ยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด

9

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา “การพัฒนาเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด” ให้กับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในช่วงเช้า มีการให้บริการตรวจสุขภาพกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อสำรวจสถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ปนเปื้อนและการวิเคราะห์หาปริมาณสาตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผัก/ผลไม้ ที่เคยได้เก็บตัวอย่างมาตรวจ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำเกษตร แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก คณะเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

Recent post