คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการเสวนาพิเศษ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?”

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมรับฟังผลการรับรองคุณภาพ AACSB Peer Review Team
June 5, 2019
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี International Physical Therapy Research Symposium (IPTRS) 2019
June 6, 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการเสวนาพิเศษ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?”

line_58194783969910-1024x683

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการเสวนาพิเศษ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย ช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PM2.5” โดยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การเสวนาพิเศษช่วงที่ 2 โดย Prof. Junji Cao Vice President, Institute of Earth Environment Director, Key Laboratory of Aerosol Chemistry and Physics Chinese Academy of Sciences, the People’s Republic of China, Prof. Yu Huang Assoc. Prof. Ningning Zhang และ Dr. Yiqin Shao จาก Huizhou Yuanjiachuang Science and Technology Development Co., Ltd ดำเนินรายการเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ การเสวนาพิเศษช่วงที่ 3 โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยแห่งประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินรายการเสวนา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post