คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย
June 26, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสร้าง Rating Scale ตัวชี้วัดศักยภาพสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียน
June 27, 2019

การตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

ExPEx SC 2562_190626_0004

วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยการตรวจประเมินวันแรก รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะวิทยาศาสตร์)

Recent post