รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล” ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน
June 19, 2019
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหารการวางแผนการเงินล่วงหน้า” (Budgeting) หลักสูตรที่ 2
June 20, 2019

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล” ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

edu4

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล” ใน “การประชุมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน รายวิชามมศท. 102-103 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)” ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้อง Emerald 3 โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม

Recent post