มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษและรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกสว. ประจำปี 2561
June 26, 2019
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (ICSES 2019)
June 26, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษและรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

sport4

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยหิดล เป็นประธานมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษและรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายชื่อดังนี้
รางวัลเครื่องหมายสามารถทางการกีฬา ชั้นพิเศษ จำนวน 1 คน ได้แก่
นางสาวพรกมล ไตรแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นักกีฬาชมรมกรีฑา
รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย จำนวน 1 คน ได้แก่
นายกุลวัฒน์ ตั้งวัฒนะกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นักกีฬาชมรมเรือพาย
รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง จำนวน 1 คน ได้แก่
นางสาวสกุลณา น้องแก้ว นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นักกีฬาชมรมเรือพาย

Recent post