การตรวจประเมินหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program”
June 17, 2019
การตรวจประเมินสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 18, 2019

การตรวจประเมินหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

S__24141884

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายตนัย พรพาณิชย์พันธุ์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)

Recent post