คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลหารือแนวทางการสร้างหลักสูตรแพทย์แห่งอนาคต

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “เจาะลึกผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”
June 11, 2019
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2562
June 11, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลหารือแนวทางการสร้างหลักสูตรแพทย์แห่งอนาคต

01

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์  คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ ณ ห้องประชุม SC2-222 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา เพื่อปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้สอดคล้องกับการใช้งานของนักศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์ได้โดยตรง โดยคาดว่าจะนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในปี 2564

ในโอกาสนี้ทีมคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการ STEM ที่สร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดขั้นสูง

Recent post