พิธีมอบประกาศนียบัตรและนำเสนอโครงการของนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 (MU-Quality Management Program (MU-QMP))

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดโครงการต้นแบบรถพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน รพ.ศิริราช (Siriraj Stroke Unit) ครบ 131 ราย
June 24, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ)
June 25, 2019

พิธีมอบประกาศนียบัตรและนำเสนอโครงการของนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 (MU-Quality Management Program (MU-QMP))

1561385375573-1024x681

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม รองคณบดีงานบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ความเห็นและเสนอแนะในหัวข้อโครงการต่างๆ ของผู้เข้าอบรมโครงการอบรมนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 (MU-Quality Management Program: MU-QMP) ทั้ง 11 กลุ่ม หลังจากนั้น มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 31 คน ณ ห้องประชุม 503 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 (MU-Quality Management Program: MU-QMP) ภายใต้โครงการ MUQD Academy โดย กองพัฒนาคุณภาพและวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพ นโยบายและแผนงาน บริหารการศึกษา บริหารกิจการนักศึกษา บริหารงานวิจัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานด้านพัฒนาคุณภาพให้มีความเป็นมืออาชีพโดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และรวมถึงการไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่มีระบบคุณภาพที่ดีในประเทศไทย

ขอบคุณภาพจากวิทยาลัยการจัดการ

Recent post