คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุม วิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “การศึกษาในยุคดิจิทัล: ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขยายผล การศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
June 10, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวะมุ่งมั่นสร้างเยาวชนด้วยองค์ความรู้สู่สภาเด็ก”
June 10, 2019

คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุม วิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “การศึกษาในยุคดิจิทัล: ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

line_129075992587765-1024x684

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “การศึกษาในยุคดิจิทัล: ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (The 3rd National Conference on Education in the Digital Era: Challenges for Humanities and Social Sciences) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน หลังจากนั้นเป็น ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “From Research to Promotion- Mobile Learning Experiences in Taiwan” โดย Professor Dr. Gwo-Jen Hwang, Chair Professor and Dean, College of Arts and Social Science, National Taiwan University of Science and Technology, Republic of China (Taiwan) และต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Role of Thai Language in Korea: A Trend in the Digital Era บทบาทของภาษาไทยในประเทศเกาหลี: แนวโน้มใน ยุคดิจิทัล” โดย Professor Dr. Jung, Hwan-Seung, ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการล่ามและการ แปลภาษาไทย Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea (South Korea) สำหรับช่วงภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงาน Parallel session ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาสังคมในวงกว้าง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย เกิดฐานข้อมูลวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการศึกษา ความร่วมมือทางวิชาการ รวมไปถึงการสร้างความก้าวหน้าด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศไทยต่อไป

Recent post