อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Herb ID)

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 7
June 27, 2019
การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 27, 2019

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Herb ID)

sireepark-05

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในนามผู้แทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Herb ID) โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิการบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

การลงนามบันทึกตกลงฯ (MOU) เป็นจัดร่วมกันระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการลงนามบันทึกตกลง (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนรู้จักชนิด สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวัง อันนำไปสู่การส่งเสริมและการใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะส่งงผลต่อประชาชนตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก

Recent post