คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ)
June 25, 2019
คณะสัตวเเพทยศาสตร์จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2562
June 25, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย “Innovation & Entrepreneurial Education”

inter1

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Innovation & Entrepreneurial Education” ในโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชารุ่นที่ 4 โดยมี รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค ประธานหลักสูตร และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆเข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 คนจาก 20 ส่วนงานเข้ารับฟัง ณ ห้องทวีวัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน (Major University Shifts) ที่ให้ความสำคัญถึงผลงานวิจัยที่ไม่เพียงแค่ปริมาณที่มากเท่านั้น แต่การได้รับการอ้างอิงและมีผลกระทบในวงกว้าง  มีการกำหนดเป้าหมายงานวิจัยที่ต้องมีผลงานนวัตกรรม  มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมเป็นสิ่งสำคัญ  โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึง Outcome Based Education  โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะกำหนดได้ว่าต้องการให้ผู้เรียนเป็นอย่างไร หลักสูตรจะต้องเชื่อมโยง Mission และ Vision ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน  เมื่อจบไปสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่ Personal life based Education  โดยผู้สอนจะเป็น Mentor/Coach และในยุค Disruption ที่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆ อยู่เสมอ เรื่องของ Learn-Unlearn-Relearn จึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Recent post