สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ Asia Pacific Food Analysis Network (APFAN) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดประชุมนานาชาติ Food Analysis Workshop: Proficiency Testing and Reference Materials Development

การตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 20, 2019
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมกับ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ”
June 20, 2019

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ Asia Pacific Food Analysis Network (APFAN) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดประชุมนานาชาติ Food Analysis Workshop: Proficiency Testing and Reference Materials Development

APFAN 03

เมื่อวันที่ 19 มิถุยนายน 2562 รศ. ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ “Food Analysis Workshop: Proficiency Testing and Reference Materials Development” ซึ่งการประชุมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ Asia Pacific Food Analysis Network (APFAN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการต่างๆ ด้วยการสนับสนุนให้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านของการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing) และการพัฒนาวัสดุอ้างอิง (Reference material) อย่างมืออาชีพ เพื่อดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนห้องปฏัติการทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องของการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 17025, ISO 17043, ISO 15189 เป็นต้น และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

Recent post