โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี ครั้งที่ 3 (YMID)
June 7, 2019
ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 51
June 7, 2019

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 14 คน ที่เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนกับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ในพื้นที่ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ภายในงานมีกิจกรรมถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงาน และมอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

Recent post