คณะสัตวเเพทยศาสตร์จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2562
June 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษและรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
June 26, 2019

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกสว. ประจำปี 2561

award07

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ธารา สีสะอาด (นักศึกษาทุน คปก.) เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกสว. ประจำปี 2561ซึ่งเป็นผลงานวิจัยด้านพาณิชย์ จากผลงานเรื่อง “เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ” (Intelligent Smelling Shirt) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

จากนั้น เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ และเข้าสู่พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกสว. ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ เป็นผู้มอบรางวัล ดังกล่าว ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านพาณิชย์ จากผลงานเรื่อง “เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ” (Intelligent Smelling Shirt) เจ้าของผลงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ธารา สีสะอาด (นักศึกษาทุน คปก.)

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกสว. ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานวิจัยเด่น สกสว. โดยในปี 2561 คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน โดยแบ่งผลงานตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยที่เกิด จากความอุตสาหะของผู้ทำวิจัย สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวงการที่เกี่ยวข้อง เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีการบริหารจัดการงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาในวงกว้างต่อไป

Recent post