พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขยายผล การศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดประชุมพัฒนาขอบเขตความร่วมมือกับสถาบันฯปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว
June 7, 2019
คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุม วิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “การศึกษาในยุคดิจิทัล: ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
June 10, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขยายผล การศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

run-06

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขยายผลการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ดำเนินรายการ นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กล่าวรายงาน และนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน จากนั้น ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 8 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และในพันธกิจอื่นๆ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ผลงานวิจัย และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “แนวทางการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ภาคบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย (Inno Matching) 6 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สาขาเกษตรและอาหารแปรรูป สาขาการแพทย์และสุขภาพ สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาซอฟต์แวร์และดิจิตอล สาขายานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ณ ห้อง Mayfair Ballroom โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Recent post