คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล “วิศวะ จิตอาสา สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา”

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand Lab ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ณ Innogineer คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 24, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดโครงการต้นแบบรถพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน รพ.ศิริราช (Siriraj Stroke Unit) ครบ 131 ราย
June 24, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล “วิศวะ จิตอาสา สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา”

eg-002

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “วิศวะ จิตอาสา สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา” ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม

โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์  ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ นายชินกฤต วัฒนกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ กล่าวประโยชน์ที่ได้รับ และ นายโชติ สายยืนยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวความรู้สึกของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชุมชน บุคลากร นักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นให้กับทางโรงเรียนและชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง จำนวน 4 รายงาน ดังนี้

1) เครื่องอบข้าวโรตารี่ ถ่ายทอดความรู้โดย : ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และ นายอภินพ พรศรี

2) จักรยานปั่นปันน้ำรดแปลงเกษตรและการออกกำลังกาย ถ่ายทอดความรู้โดย : ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และ นายอภินพ พรศรี

3) จักรยานปั่นฝัดข้าวเพื่อแยกข้าวเปลือกและการออกกำลังกาย ถ่ายทอดความรู้โดย : ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และ นายอภินพ พรศรี

4) จักรยานไฮบริดพลังงานกลกับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ถ่ายทอดความรู้โดย : ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และ นายอภินพ พรศรี

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชน โรงเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้ความรู้   ซึ่งจะส่งผลทั้งในด้านการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาด้านอื่นๆได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ได้รับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

Recent post