การตรวจประเมินสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 11, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Standard for Data Integration)
June 11, 2019

การตรวจประเมินสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

dc5

วันที่ 11 – 12  มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา โดยมีนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา)

Recent post