การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Herb ID)
June 27, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี
June 28, 2019

การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

5ECC85D8-95B9-4492-B0E6-C9C8D9C052DC

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมี ดร.ศุจิกา  ศรีนันทกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานคณะกรรมการฯโดยการตรวจประเมินวันแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรีพร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรีให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการสำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมินคณะกรรมการฯชี้แจงผลการตรวจประเมินฯด้วยวาจาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี)

Recent post