มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว)ศึกษา
June 19, 2019
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล” ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
June 20, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน

visit1

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการนี้ Prof. Fen Qian, Deputy Dean of School of Pharmaceutical Sciences และ Prof. Jing Jun, Director of Research Centre for Public Health ได้ให้การต้อนรับคณะและเจรจาความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ (professional training) และการเพิ่มเติมความร่วมมือด้านการวิจัย นอกจากนี้ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้เจรจาความร่วมมือเพิ่มเติมทางด้าน Epidemiology Study และ Health System Research ทางด้านเวชศาสตร์เขตร้อนสาธารณสุขศาสตร์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน

Recent post