บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัย – ผลงานนวัตกรรมนักศึกษา ตอบโจทย์การก้าวเป็นผู้นำด้านการวิจัยระดับประเทศยกระดับ ผลักดันสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong สาธารณรัฐประชาชนจีน
June 20, 2019
ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) “Thank you Party We Mahidol We Champion”
June 21, 2019

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัย – ผลงานนวัตกรรมนักศึกษา ตอบโจทย์การก้าวเป็นผู้นำด้านการวิจัยระดับประเทศยกระดับ ผลักดันสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

Graduate School01

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กล่าวรายงานโครงการ และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ กล่าวถึงรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น รวมถึงข้อมูลของทุนและรางวัลอื่น ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น มีการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า โดยนักศึกษาเจ้าของผลงาน เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 29 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิจัยทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่าเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น จำนวน 7 เรื่อง และบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เดือนสิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในปีนี้มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาส่งเข้าขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 70 เรื่อง ผ่านการคัดเลือก และนำเสนอแบบปากเปล่าเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 29 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิจัยทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 8 เรื่อง กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี จำนวน 4 เรื่อง กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ จำนวน 9 เรื่อง และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จำนวน 8 เรื่อง และ ผลงานวิจัยนวัตกรรมดีเด่น จำนวน 11 เรื่อง ผ่านการคัดเลือก และนำเสนอแบบปากเปล่าเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น จำนวน 7 เรื่อง และบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เดือนสิงหาคม 2562 ภายใต้เวทีการนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดงานครั้งนี้ จะสามารถผลักดันผลงานวิจัย ผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ร่วมกับผู้ประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

Recent post