ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ เข้าร่วมประชุมการเสวนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
June 17, 2019
ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ เข้าร่วมประชุมการเสวนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
June 18, 2019

Mahidol – Macquarie Center for International Education Workshop on Excellence in Teaching and Learning Program

712037

On Monday 17th June 2019, Clin. Prof. Suwat Benjaponpitak, M.D., Acting Vice President for Academic Affairs, provided opening remarks for Excellence in Teaching and Learning Program Workshop, and welcomed three (3) invited specialists in educational research and assessment from Department of Educational Studies, Faculty of Human Sciences, Macquarie University, Australia, including 1. Prof. Mary Ryan, Head of Department, 2. Dr. Robyn Moloney, Honorary Senior Lecturer, and 3. Dr. Shirley Wyver, Senior Lecturer. The workshop was held during 17th – 20th June 2019 at Room A447, Aditayathorn Building, International College, Mahidol University, Salaya Campus.

The workshop aims to improve Micro-credentials for Mahidol University lecturers to develop teaching and learning processes, education research skills, and academic program development. This program consists of two platforms: online courses and four-day workshop delivered to 30 faculty members who has highly involved in academic affairs. At the end of workshop, all participants will receive certificate of completion, together with the sets of innovative skills in educational development and tools.