คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

Mahidol University Sawasdee Thailand 2019
July 1, 2019

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

aun sh1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม “การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA)” ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดการตรวจประเมิน ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศาลายา

ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา (นานาชาติ)
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา

Recent post