มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ H.E. Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน
July 1, 2019
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Peking University
July 1, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ H.E. Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

visit3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับ H.E. Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไต้หวัน ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญในด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ของไต้หวัน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน smart healthcare และ ความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงานกับกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของไต้หวัน

ทั้งนี้ H.E. Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ทุนการศึกษาภาษาจีน ทุนสำหรับนักวิจัยและทุนสำหรับแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งยืนยันถึงการให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมของไต้หวันผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นคู่สัญญา และสถาบันการวิจัยอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

Recent post