สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษา จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ: “The 3rd Lecturer Workshop on Teaching Human Rights”
July 8, 2019
การตรวจประเมินคณะกายภาพบำบัด ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 8, 2019

การตรวจประเมินวิทยาลัยศาสนศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

001

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ร.ท. นพ. จุมพล วิลาศรัศมี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ในฐานะรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยศาสนศึกษา)

Recent post