การตรวจประเมินวิทยาลัยการจัดการ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 2, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2019
July 3, 2019

การตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. กรองทอง ยุวถาวร เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยการตรวจประเมินวันแรก ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

 

Recent post