โครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
July 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม Conference on the Ethics of Science & Technology and the Sustainable Development
July 5, 2019

โครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2562

572562 BE_190705_0015

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโททันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาจากส่วนงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2562 ณ เดอะเกรซอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ตลอดจนร่วมกันคิดแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยเป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาผ่านโครงการ Mahidol HIDEF และ 21st century skills

Recent post