มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
July 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม Conference on the Ethics of Science & Technology and the Sustainable Development
July 5, 2019

โครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2562