มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม Conference on the Ethics of Science & Technology and the Sustainable Development

โครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2562
July 5, 2019
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี
July 5, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม Conference on the Ethics of Science & Technology and the Sustainable Development

AI conference_190705_0009

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและองค์การยูเนสโก จัดงานประชุม Conference on the Ethics of Science & Technology and the Sustainable Development โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการประชุม หัวข้อ “AI, Robotics and Big Data : Giving Legitimacy to Homo Digitus” หัวข้อดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Mr.Michael Araneta บรรยาย เรื่อง “Ethical and Responsible AI : What Do We Need to Think About?” , Prof. Peter-Paul Verbeek บรรยาย เรื่อง “Philosophical Reflection on AI, Robotics and Big Data” และ Ms. Anne Carblanc บรรยาย เรื่อง “OECD’s Policy and Role in Facilitating Ethical Development and Use of Big Data and AI” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ข้อมูลในเชิงจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมในแขนงต่าง ๆ จากหลากหลายประเทศ

Recent post