มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “On the Move: Indigenous Knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond”
July 2, 2019
การตรวจประเมินวิทยาลัยการจัดการ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน

1562037424546-1024x498

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน ณโรงแรมบัดดี้ ออเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ นนทบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลด้านการจัดการเรียนการสอนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะของอาจารย์ใหม่สนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณาจารย์จากสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 50 คน

Recent post