มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน
July 2, 2019
การตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 2, 2019

การตรวจประเมินวิทยาลัยการจัดการ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

cmmu1

วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยการตรวจประเมินวันแรก ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยการจัดการ)

Recent post