สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “On the Move: Indigenous Knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” เรื่อง “ครอบครัวไทย…สะท้อนอะไรในสังคมไทย” (The Reflection of Thai Families to Society)
July 1, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน
July 2, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “On the Move: Indigenous Knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond”

on the move RILCA_190702_0003

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “On the Move: Indigenous Knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นผู้กล่าวรายงาน และ Dr. Candide Simard กล่าวถึง เรื่อง Well-being and sustainability in linguistic and biological conservation: from buzzwords to interdisciplinary, innovative, and approaches

การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 515 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกิจกรรมที่สำคัญของโครงการวิจัย เรื่อง การบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล : โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชนโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Newton Fund ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กับ SOAS, University of London การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการทำงานข้ามศาสตร์ การอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษา การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้ที่พูดภาษาพื้นถิ่นจากประเทศต่าง ๆ เครือข่ายทางวิชาการทั้งจากมหาวิทยาลัยลอนดอน มหาวิทยาลัยเซาท์แปซิฟิก ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจะสร้างสรรค์ผลงานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ต่อไป และสร้างความร่วมมือการวิจัยระดับนานาชาติและระดับชุมชนให้มีคุณค่าและกว้างขวางยิ่งขึ้น

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อ่านต่อ..

Recent post