สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” เรื่อง “ครอบครัวไทย…สะท้อนอะไรในสังคมไทย” (The Reflection of Thai Families to Society)

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Peking University
July 1, 2019
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “On the Move: Indigenous Knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond”
July 2, 2019

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” เรื่อง “ครอบครัวไทย…สะท้อนอะไรในสังคมไทย” (The Reflection of Thai Families to Society)

sh2

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” เรื่อง ครอบครัวไทย… สะท้อนอะไรในสังคม (The Reflection of Thai Families to Society) เพื่อฉายภาพสถานการณ์ “ครอบครัว” ของสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน สนับสนุนกลยุทธ์การเสริมสร้าง “ครอบครัว” ของสังคมไทยให้เข้มแข็ง และรวมพลังเครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านครอบครัวทุกภาคส่วน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวรายงาน และร่วมรับฟังปาฐกถานำเรื่อง “ครอบครัว คือ จุดคานงัดของการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์” โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประเด็นสถานการณ์ครอบครัวไทยในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ความท้าทายในความหลากหลายของครอบครัวไทย 2) ครอบครัวไทย : นิยาม ความหมาย นโยบาย 3) ครอบครัวไทย…รุ่งหรือล่ม? และ 4) ครอบครัวไทย : การปรับตัวกับยุคสมัยใหม่ การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบครอบครัว มากกว่า 200 ท่าน ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Recent post