มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ DCU (ครั้งที่ 2)
July 8, 2019
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรจากยุโรปจาก MusiQuE
July 9, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2

Teaching Program2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 ณโรงแรมบัดดี้ ออเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ นนทบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลด้านการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะของอาจารย์ใหม่สนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณาจารย์จากสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

Recent post